FB.jpg
android.JPG

Nantsoin’i Jesosy « Hamahana sy hiandry ny ondriny »

Ny alahady 3 martsa 2013 no nisokatra ny Fiangonana Finoana sy Fanasitranana etsy Andrefana Ambohijanahary, akaikin’ny Toby Ratsimandrava. Antson’ny Tompo tanteraka no nahatonga ny Mpitandrina Raherivahatr’Aina Sylvain nanangana ny Fiangonana. « Ny volana jolay 2012, fotoana nandehanany nivavaka tany Isiraely no nahazo ny antson’ny Tompo hoe fahano ny ondriko, andraso ny ondriko ary ampanasao ny fitafiany izy, ka eo amin’ny toerana izay omeko anao no hanatanterahao izany. Kristianina sy mpanompon’Andriamanaitra maro tao anatin’ny 4 taona no nandresy lahatra azy mba hanangana fiangonana satria hoy izy hoe : « Tsy mbola nandre ny Tompo niteny tamiko aho hoe manangana fiangonana na dia azoko natao aza izany. »

Talohan’ny nandehanako tany Israely nandritry ny volana maro no efa nanombohako nivavaka isaky ny amin’ny 2 ora sy sasany maraina nanontany ny tena sitrapon’Andriamanitra mikasika ny fanompoako Azy. Rehefa azoko antoka sy nazava tamiko tsara ny antson’ny Tompo dia nangataka famantarana tamin’ny Tompo aho hoe : « Omeo trano lehibe mahazaka olona tsy latsaky ny 1500 aho, misy parking malalaka ary amoron’ny arabe eto Antananarivo ville » Ary dia nomen’ny Tompo io toerana io tamin’ny fomba mahagaga. Niandry ny fotoany Tompo aho ary dia notanterahany tamiko ny fikasany. Hoy ny mpanompon’Andriamanitra iray talohan’ny nahatanterahan’izao fikasan’Andriamanitra izao: aza maika hiala ao amin’ny fiangonana izay misy anao fa amin’ny fotoan’andro izay voatendrin’Andriamanitra dia hanandratra anao Izy. Nisy koa mpanompon’Andriamanitra iray nijoro vavolombelona raha vao tafatsangana ny fiangonana Finoana sy Fanasitranana fa isaky ny maraina aho hoy izy dia mihazakazaka manatanja-tena mandalo eo anoloan’io toerana misy ny fiangonana io dia mandre feo milaza hoe “eto no hatsangako ny fiangonako”. Niverimberina foana izany feo izany satria izy mipetraka tsy lavitra ny toerana misy ny fiangonana ary dia resy lahatra io mpanompon’Andriamanitra io fa tena sitrapon’Andriamanitra ny fitsanganan’izao fiangonana izao.

Araka ny anaran’ny Fiangonana, dia efa antso napetraky ny Tompo tao amin’ny Mpitandrina hatry ny ela ny hitaiza sy hamahana ny olona ao aminy amin’ny Finoana ny Tenin’Andriamanitra. “Ary ny oloko marina dia velon’ny finoana” Hebreo 10:38 ary koa Fanasitranana satria mbola hamarin’ny Tenin’Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay izany manao hoe: «Dia, indro, hotanterahiko tokoa ny fanasitranana azy, eny, hositraniko izy, ary hasehoko aminy ny haren'ny fiadanana sy ny fahamarinana. » (Jeremia 33:6)

Fahadiovam-po

Marihina fa ny Mpitandrina Raherivahatr’Aina Sylvain sy ny vadiny dia efa nanatanteraka asa fanompoana toy izao tao amin’ny fiangonana MRE rehefa nahazo ny antson’ny Tompo ihany koa, roa ambin’ny folo taona lasa izay. Nandritra ny fotoana voalohany nisokafan’ny fiangonana Finoana sy Fanasitranana moa dia nampahery ireo olona izay tonga nivavaka voalohany tao pasitera mba hananan’ny rehetra fahadiovam-po ka tsy hanaratsy na hanenjika ny fiangonana zay nialana fa hivavaka ho an’ny pasitera sy ny mpino rehetra ao amin’ny MRE nanaraka azy avy any amin’ny MRE satria ho any an-danitra isika ary “sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an’Andriamanitra”

Hatramin’ny nanombohan’ny fotoam-bavaka voalohany tamin’ny 3 martsa 2013 dia olona manodidina ny roa arivo no tonga manaraka ny fotoana isaky ny alahady maraina. Misy ihany koa ny fotoam-bavaka andavan’andro toy ny talata izay miompana amin’ny hoe “Mihinana ventin-kanina”, natao ho an’ireo te hitombo ara-panahy, ny alarobia, ary ny alakamisy izay notazonina hatrany hitaizana ho amin’ ny fitomboan’ny finoana sy handraisana fanasitranana (Finoana sy Fanasitranana). Anjaran’ny tsirairay araka izany no mandray ny sakafom-panahy araka izay tratrany mandritry ny herinandro. Ny alahady hariva kosa dia hanomanana ny mpino kristianina ny amin’ny fihavian’ny Tompo.